Yên Bái: Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức 2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái vừa có Thông báo số 1159 – TB/BTCTU về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Yên Bái năm 2019. Dưới đây là nội dung Thông báo:

Căn cứ Kết luận số 399-KL/TU ngày 16/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh năm 2019 và chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái thông báo nội dung tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội năm 2019, như sau:

Tải toàn bộ nội dung Thông báo tại đây

1- Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Yên Bái:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, không vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

e) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

g) Đối với người đăng ký dự tuyển vào cơ quan Đoàn thanh niên cấp huyện phải đạt trình độ và độ tuổi theo Quyết định số 757-QĐ/TU, ngày 21/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về việc ban hành Quy định về công tác cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

h) Đối với các vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng cấp tỉnh, cấp huyện người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ và hoàn thiện hồ sơ theo quy định sẽ được tiến hành sau khi có kết quả thi vòng 2 đối với các thí sinh dự kiến trúng tuyển; trường hợp thí sinh dự thi vi phạm tiêu chuẩn chính trị sẽ không được công nhận kết quả trúng tuyển.

2- Số lượng vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành cần tuyển: 54 chỉ tiêu (công chức: 49 chỉ tiêu; viên chức: 05 chỉ tiêu) gồm: Thi tuyển: 47 chỉ tiêu; xét tuyển: 7 chỉ tiêu

Các vị trí tuyển dụng công chức, viên chức vào làm chuyên viên tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng yêu cầu phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (34 vị trí); trừ các vị trí vào làm chuyên viên công tác Thanh tra, Nội vụ, bộ phận hành chính công tại các cơ quan Kiểm tra – Thanh tra, Tổ chức – Nội vụ; Văn phòng cấp ủy và chính quyền các huyện, thị.

Bấm để tải 54 chỉ tiêu tại đây

3- Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Số lượng hồ sơ: Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ và được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức (theo mẫu).

>> Tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại đây

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu quy định) dán ảnh 4 x 6, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 30 ngày (đối với công chức), 06 tháng (đối với viên chức) tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao Giấy khai sinh.

d) Các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

– Đối với công chức: Bản chụp các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập.

– Đối với viên chức: Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày (đối với công chức), còn giá trị sử dụng theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT, ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe (đối với viên chức) tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

e) Bản sao Quyết định kết nạp, công nhận đảng viên chính thức (nếu có); sổ (thẻ) đoàn viên; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (hoặc giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng) tương ứng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển.

g) Bản kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy trực tiếp quản lý thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng (đối với thí sinh là đảng viên).

h) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

i) 04 phong bì dán sẵn tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự thi hoặc người nhận thay.

Lưu ý:

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào công chức, viên chức của 02 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải phải có bản cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên và có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

– Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh mang hồ sơ gốc liên quan đến các thông tin trên phiếu để cơ quan tiếp nhận phiếu đối chiếu, xác thực thông tin.

3.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự thi.

– Thời hạn 30 ngày kể từ ngày 19/7/2019 đến 17h00 ngày 18/8/2019 trong giờ hành chính.

– Địa điểm phát hành hồ sơ; nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy (phòng Tổ chức – cán bộ).

4- Nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm thi tuyển, xét tuyển và phí dự tuyển

4.1- Nội dung, hình thức thi tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ như sau:

Người dự thi phải thực hiện 2 vòng thi:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ (một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

4.2- Nội dung, hình thức xét tuyển: Xét tuyển công chức, viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4.3- Thời gian, địa điểm thi tuyển, xét tuyển: Sẽ có thông báo cụ thể đến địa chỉ chỗ ở hiện nay của thí sinh đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

4.4- Phí dự tuyển: 500.000đ/người dự tuyển theo quy địnhtại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5- Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

– Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

– Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

– Các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Yên Bái; Cổng thông tin điện tử tỉnh, địa chỉ yenbai.gov.vn (chuyên mục Thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019); niêm yết tại trụ sở làm việc Ban Tổ chức Tỉnh ủy và trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

 

 

 

Theo Baoyenbai.com.vn

Nguồn: http://baoyenbai.com.vn/44/179709/Ban_To_chuc_Tinh_uy_Yen_Bai_thong_bao_ve_viec_tuyen_dung_cong_chuc_vien_chuc.aspx

Loading...