Thông tin tuyển dụng giáo viên tại 8 huyện, thị xã Yên Bái năm 2018

Năm học 2017 – 2018 các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tuyển dụng tổng cộng 383 chỉ tiêu giáo viên cụ thể: 

1.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại Huyện Lục Yên năm học 2017 – 2018

Chỉ tiêu tuyển dụng 25

Thông báo cụ thể

 

2.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại huyện Văn Yên năm học 2017 – 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 73

Thông báo cụ thể

3.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại huyện Trấn Yên năm học 2017 – 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26

Thông báo cụ thể

4.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại huyện Yên Bình năm học 2017 – 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42

Thông báo cụ thể

5.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại huyện Văn Chấn năm học 2017 – 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 100

Thông báo cụ thể

 

6.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại huyện Thị xã Nghĩa Lộ năm học 2017 – 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13

Thông báo cụ thể

 

7.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại huyện Mù Cang Chải năm học 2017 – 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 76

Thông báo cụ thể

8.Thông tin tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tại huyện Trạm Tấu năm học 2017 – 2018

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 28

Thông báo cụ thể

 

Loading...