Danh sách 81 xã của Yên Bái trong diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020, trong đó tỉnh Yên Bái có 81 xã.

Trong đó, Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh Quảng Ninh (20 xã) và Khánh Hòa (16 xã).

Quyết định số 900/QĐ-TTg có hiệu lực sau khi Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực.

Một thoáng làng quê Yên Bái

Danh sách các xã vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020:

Tỉnh Yên Bái có 81 xã:

– HUYỆN MÙ CANG CHẢI (13): Xã Nậm Có, Xã Cao Phạ, Xã Nậm Khắt, Xã Púng Luông, Xã La Pán Tẩn, Xã Dế Xu Phình, Xã Chế Cu Nha, Xã Mồ Dề, Xã Kim Nọi, Xã Lao Chải, Xã Khao Mang, Xã Hồ Bốn, Xã Chế Tạo.

– HUYỆN TRẠM TẤU (11): Xã Bản Công, Xã Xà Hồ, Xã Bản Mù, Xã Hát Lừu, Xã Trạm Tấu, Xã Pá Hu, Xã Pá Lau, Xã Túc Đán, Xã Phình Hồ, Xã Làng Nhì, Xã Tà Xi Láng.

– HUYỆN VĂN CHẤN (17): Xã Tú Lệ, Xã Nậm Búng, Xã Gia Hội, Xã Sơn Lương, Xã Hạnh Sơn, Xã Phúc Sơn, Xã Thạch Lương, Xã Minh An, Xã Bình Thuận, Xã Suối Giàng, Xã Suối Bu, Xã Suối Quyền, Xã Sùng Đô, Xã Nậm Mười, Xã Nậm Lành, Xã An Lương, Xã Nghĩa Sơn.
– HUYỆN VĂN YÊN (10): Xã Viễn Sơn, Xã Phong Dụ Thượng, Xã Châu Quế Thượng, Xã Xuân Tầm, Xã Lang Thíp, Xã Đại Sơn, Xã Mỏ Vàng, Xã Phong Dụ Hạ, Xã Châu Quế Hạ, Xã Nà Hẩu
– HUYỆN TRẤN YÊN (4): Xã Hòa Cuông, Xã Việt Hồng, Xã Hồng Ca, Xã Kiên Thành

– HUYỆN LỤC YÊN (15): Xã Trung Tâm, Xã Phúc Lợi, Xã Động Quan, Xã Khánh Hòa, Xã An Lạc, Xã Tô Mậu, Xã Phan Thanh, Xã Tân Lập, Xã Minh Chuẩn, Xã Tân Phượng, Xã Lâm Thượng, Xã Khánh Thiện, Xã Mường Lai, Xã Minh Tiến, Xã An Phú
– HUYỆN YÊN BÌNH ( 10): Xã Xuân Long, Xã Ngọc Chấn, Xã Phúc Ninh, Xã Cảm Nhân, Xã Tích Cốc, Xã Mỹ Gia, Xã Xuân Lai, Xã Yên Thành, Xã Phúc An, Xã Tân Nguyên

– THỊ XÃ NGHĨA LỘ (1): Xã Nghĩa An

Theo dantocmiennui.vn

Loading...